Jeremy Forguson, Keiko Cornelius and Jason Forguson